Att utföra mätningen

Detta avsnitt innehåller information om följande:

  • Vad bör tas i beaktande innan mätningarna
  • Hur analysprojektet utförs
  • Vem kan med fördel och vem bör inte delta i mätningen

Att planera ett nytt projekt

Före mätningarna utförs är det bra att ta i beaktande samt planera följande aspekter:
När skall mätningarna utföras?
Vanligen är längden på mätningsperioden 3 dagar, varav vilka 2 är arbetsdagar och en ledig (t.ex. to-sö eller sö-ons).
Vilket mätinstrument används i mätningarna?
Firstbeat Bodyguard 2 har utvecklats för att stöda Firstbeat analysprogrammen. Se Bodyguard 2 instruktionsvideon här.
Hur levereras mätinstrumenten åt kunderna? Organiseras det ett instruktionstillfälle för gruppen?
I grupprojekten är ett informationstillfälle ett effektivt sätt att dela ut mätinstrumenten samt gå igenom instruktionerna och tidtabellen. Vid individuella mättillfällen kan mätinstrumentet skickas åt kunden per post. Alternativt kan kunden hämta det hos tjänstleverantören.
När och hur skall kunden returnera mätinstrumentet?
Mätinstrumenten måste returneras åt tjänstleverantören i god tid innan feedbacksamtalet; i ett grupprojekt minst några dagar innan. Kunden kan returnera mätinstrumentet antingen personligen eller i ett frankerat svarskuvert (kuvert med bubbelplast eller i
en ask).
När äger feedbacksamtalet rum och kommer det att vara individuellt eller i grupp?
Individuella feedbacksamtal rekommenderas om bara några kunder utfört mätningarna. Däremot rekommenderas gruppfeedback då det finns flera deltagare, eftersom detta spar ar tid och pengar samt ger en möjlighet till att dela med sig sina erfarenheter med hela gruppen.
Hurudana uppföljningsmätningar rekommenderas för individer med väldigt ogynnsamma eller oregelbundna resultat?
Utgående från resultaten kan kunden hänvisas till att utöv a stresshantering, viktkontroll, delta i motionsgrupper eller att besöka företagshälsovården för en hälsokontroll.
OBS! Mätningen rekommenderas inte för individer med hjärtstimulator, hjärttransplantation, svåra hjärtbesvär, kronisk förmaksflimmer eller okontrollerade sköldkörtelproblem. Vid feber är det bäst att skjuta upp mätningen med några dagar.